عناوین اصلـــی
اوقات شــرعی
مديريت شهرسازي و معماري - شرح وظايف
بازدبد: 1487

مديريت شهرسازي و معماري

1- راهبري ‌و نظارت برامراجراي ضوابط ‌و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرحهاي شهري .

2- راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري ، طرحهاي ويژه ، شهرك ها و شهرهاي جديد.

3- راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي ، منطقه‌اي وملي مقررات شهرسازي و معماري‌كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها.

4- راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي وكميسيون ماده 5 دراستان.

5- راهبري و نظارت برطرحهاي مطالعاتي وتحقيقاتي در سطوح محلي .

6- نظارت برتنظیم قراردادبا مهندسين مشاوربه منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي ،طرحهاي ويژه ، طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي .

7- شركت در كميسيونها ،كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه‌هاي موضوعه .

8- راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .

9- همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري .

10- راهبري و نظارت بركليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري دراستان .

11- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي سايرامور محوله.

 

1- 2- اداره معماري و طراحي شهري

1- مستند سازي آثار معماري وشهرسازي بومي وهنرهاي وابسته .

2- ترويج ،تقويت وارتقاء اصول وارزشهاي معماري وشهرسازي اسلامي – ايراني (بومي )ازطرق زير:

الف - انتشار كتب

ب - حمايت از پيشكسوتان وحرفه‌مندان

ج - تدوين وپيشنهاد قوانين ومقررات لازم در اين زمينه

د - شناخت وپاسداري از هويت ومعماري كالبدي شهرها

3- نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب آئين نامه‌ها، دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط ومقررات سيما ومنظرشهري ورعايت اصول شهرسازي ايراني – اسلامي.

4- همكاري در امور بررسي و تنظيم و اظهارنظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظائف مربوطه .

5- تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي _ ايراني (بومي) در طرحهاي معماري و طراحي شهري استان ، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد .

6- بررسي وتائيد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل .

7- تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي.

8- نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري بويژه ضوابط  عبور و مرور افراد معلول جسمي - حركتي و الگوسازي طرحهاي ياد شده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي .

9- تنظيم قراردادها و شرح خدمات  به منظور تهيه طرحهاي طراحي شهري ومعماري و همچنين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي.

10- تشكيل كميته‌اي به منظور بررسي نيازها وكمبودهاي موجوددرقوانين ومقررات واتخاذ تصميم براي اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماري وشهرسازي استان.

11- تشكيل منظم جلسات كميته سيما ومنظر شهري وارائه گزارش به دفتر معماري وطراحي شهري
معاونت شهرسازي ومعماري حوزه ستادي.

12- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

13- انجام طرحهاي مطالعاتی و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان .

14- مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور:

الف پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي.

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .

15- برگزاري مسابقات معماري وطراحي شهري ، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هماهنگي ستاد وزارتخانه .

16- تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالا بردن كيفيت و كميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد.

17- همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهاي فني لازم به مدير كل .

18- هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .

19- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .

20- تدوين وارسال گزارشهاي سالانه به معاونت شهرسازي ومعماري حوزه ستادي.

 

2- 2- اداره نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران شهري

1- كنترل و نظارت براجراي ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است.

2- نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط .

3- نظارت برفعاليتهاي شهرسازي ومعماري بخش خصوصي ازحيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي ومعماري.

4- نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي ويژه ، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالا دست .

5- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

6- نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و تفصيلي شهرها و غيره .

7- نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين، ضوابط و مقررات موضوعه.

8- نظارت بر تهيه واجراي طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي جديد ، شهركها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به كميسيونها ي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي استان و كميسيون ماده 5  استانها به منظور بررسي و تصويب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .

9- مشاركت وهمكاري نزديك بادستگاه هاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان.

10- همكاري دربررسي و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات ولوايح شهرسازي ومعماري مرتبط باوظائف مديريت.

11- ارشاد و راهنمايي دستگاههاي ذي ربط در اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها.

12- همكاري در تنظيم قراردادها به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه . 

13- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه بر اساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظايف تعيين گرديده است.

14- همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكانيابي و تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهاي توسعه و عمران مصوب.

15- مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور:

الف پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي .

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .

16- همكاري در تهيه شرح خدمات طرحهاي ويژه و مرتبط .

17- همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور.

18- نظارت بر نحوه اجراي باغستان‌ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري .

19- نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه‌هاي استاني .

20- ارائه گزارشات دوره‌اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته .

21- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .

 

3- 2- اداره طرحهاي كالبدي

1- پيگيري و تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران شهري.

2- نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع ، تفصيلي ، شهرها و شهرك‌ها و طرح‌هاي ويژه.

3- انجام هماهنگي‌هاي لازم با سازمانهاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرحهاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياست‌هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .

4- نظارت بر امر بروزآوري طرح‌هاي ناحيه‌اي و مجموعه‌هاي شهري و جامع طبق مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران. 

5- اعلام نظر نسبت به درخواست‌هاي ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري.

6- هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .

7- تهيه و تنظيم برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و همچنين برنامه‌هاي سالانه براي طرح‌هاي توسعه و عمران (ناحيه‌اي و مجموعه‌هاي شهري ) و ساير طرح‌هاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي‌شوند.

8- نظارت بر تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري .

9- همكاري و هماهنگي با كار گروهها ي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياست‌هاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.

10- همكاري با مديريت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده.

11- مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه‌ها و عناوين طرح‌هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه.

12- نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرح‌هاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كار‌گروه تخصصي مسكن و شهرسازي، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه‌كننده طرح‌ها به منظور بالابردن كيفيت تهيه طرح‌ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح‌هاي توسعه شهري.

13- تعيين اساس طرح‌هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت‌هاي اساسي تصميمات كميسيونهاي ماده 5 بهنگام تهيه طرح‌ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران.

14- نظارت و كنترل برنامه‌ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده‌‌ها و حريم‌هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط.

15- اجرايي نمودن راهبردها و سياست‌هاي بخش زمين، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران كشور.

16- نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرح‌هاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه.

17- همكاري با استانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرحهاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها.

18- همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها، طرح‌هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح.

19- تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف اداره كل .

20- شركت در جلسات كميته فني شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران بنابر وظايف مرتبط.

21- انتشار كتب، مقالات، جزو‌ات راهنما در ارتباط با طرح‌هاي مرتبط با وظايف.

22- ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و پژوهشي .

23- همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي.

 

4- 2- دبيرخانه كميسيون هاي  تخصصي مسكن و شهرسازي

1- بررسي و اظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع‌آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع.

2- اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/78 هيئت وزيران) و همچنين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي  مربوطه . 

3- انجام امور دبيرخانه‌اي بررسي‌، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان‌.

4- انجام امور دبيرخانه‌اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان‌.

5- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه مشاركت‌هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها،‌ چاپ خبرنامه ، بولتن و بروشور.

6- پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري براساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط و ارائه به مبادي ذيربط.

7- تنظيم‌ و عقدقراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري.

8- همكاري در تهيه اطلاعات ، اسناد و مدارك مورد نياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد.

9- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است.

10- مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه‌اي و ملي به منظور:

الف پيشنهادبه شوراي برنامه ريزي استان واجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي .

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .

11- مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي براساس مصوبات كميسيون .

12- مديريت‌پايگاه‌اطلاعاتي‌وبايگاني‌فني‌طرحهاي‌شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها.

13- بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GISدر اجراي وظايف.

14- بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع ) ناحيه ، مجموعه هاي شهري ، جامع و تفصيلي شهري ، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج بعمل آورده خواهد شد و انعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود.

15- تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تأمين مي شود براساس ضوابط و مقررات .

16- تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .

17- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله ، بويژه در زمينه هاي :‌

ü   ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي

تهيه وعقدقرارداد نقشه هاي پايه
آخرین اخبــار سایت های مرتبط
شترسواری یکی از سرگرمی های سالم گردشگران نوروزی در بیرجند
استقبال مردم پاوه از بانوی فوتبالیست ملی پوش کشورمان
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور
رئیس جمهوری: گردشگری حلال در ایران می‌تواند به ‏یک برند جهانی تبدیل شود
نظامی آمریکایی شمار عناصر داعش در موصل را کمتر از هزار نفر برآورد کرد
ترامپ محافظه کاران آمریکایی را به مبارزه تهدید کرد
بازدید معاون پارلمانی رییس جمهوری از شهرستان جوانرود
واژگونی خودرو در گچساران منجر به کشته شدن یک نفر شد
فعالیت های حوزه فرهنگ و هنر با اشتغال منجر به خلق ثروت همراه می شود
بخش سرسبز و دیدنی عقیلی شهرستان گتوند
نرخ رسمی ارزهای عمده / دلار ۳۲۴۲ تومان
قیمت طلای زرد کاهش و طلای سیاه افزایش یافت
کاهش 14 درصدی ارزش سهام «هالک بانک» بعد از بازداشت معاونش به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران
توضیحات در مورد تکلیف افزایش محتوای بومی در اقتصاد مقاومتی
بحران آب در ایران/ افزایش قیمت مواد غذایی جهان به واسطه کمبود آب
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 733686

این ماه: 8580

این هفته: 5405

دیروز: 835

امروز: 1069
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای روابط عمومی اداره کل راه و شهــــرسازی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : www.karamoozian.ir