عناوین اصلـــی
اوقات شــرعی
مديريت مسكن و ساختمان - شرح وظايف
بازدبد: 1139

مديريت مسكن و ساختمان

1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .

2- راهبري‌اجراي اهداف وخط مشي هاي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان .

3- راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني وساير تشكلهاي حرفه اي و صنفي.

4- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين ، مقررات ، روشها وساختار اداري واجرائي مربوطه .

5- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين وتوسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي وتعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .

6- راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني .

7- راهبري امرهمكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان .

8- راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن .

9- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن .

10- شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل .

11- شركت در كميسيونها،كميته‌ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين‌ وآئين‌نامه‌هاي موضوعه .

 

1-3- اداره برنامه ريزي ، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن

1- جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص‌هاي زمين‌ ومسكن وتهيه گزارشها وتحليل‌هاي آماري.

2- گردآوري آمار و اطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري .

3- نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن.

4- بررسي وارائه پيشنهادهاي لارم در زمينه برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم ومنطقه.

5- بررسي وتحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول وبرنامه هاي احداث ساختمانهاي مسكوني.

6- بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان در استان ونيازسنجي وبرنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص.

7- برنامه ريزي هاي مربوط به توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب طرحهاي توسعه ، عمران و منابع محلي موجود .

8- مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي با اولويت گروههاي كم درآمد .

9- برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني .

10- برنامه ریزی و ایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای ‌استفاده‌كنندگان ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن ‌و ساختمان.

11- نظارت برتهيه و تحقق برنامه ها و طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي كه با حمايت دولت انجام مي‌شود.

12- انجام امور دبيرخانه اي ستاد تامين مسكن استان .

13- تهيه و تدوين اهداف ، راهبردها و برنامه هاي اجرائي مسكن در سطح استان و ارائه آن به ستاد تامين مسكن استان جهت تصويب .

 

2-3- اداره اجرائي و نظارت در امور مسكن

1- انجام وظایف مربوط به امور خانه های سازمانی و ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با کمیسیون های واگذاري و فروش خانه هاي سازماني .

2- اعمال نظارت در امور شركتها و ارائه كمكهاي فني و راهنمايي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي كه منحصراً در زمينه ايجاد واحداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند .

3- اعمال نظارت بر فعاليت هاي شركتهاي پس اندازوتامين مسكن در سطح استان .

4- رسيدگي و نظارت بر خانه هاي سازماني از نظر وضعيت ساختمان و تاسيسات .

5- نظارت بر نحوه ‌استفاده‌ ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن.

6- انتخاب مهندسين مشاور ذيصلاح وتهيه طرحها ي آماده سازي وطرحهاي معماري توليدانبوه مسكن طبق آئين نامه هاي مصوب ابلاغي .

7- انجام اقدامات لازم جهت نقشه‌‌برداري اراضي براي پروژه ها.

8- عقد قراردادهاي تهيه طرحهاي آماده سازي ومعماري وانجام امور مربوط به انعقاد قراردادهاي اجراي پروژه‌ها.

9- ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .

10- نظارت بر اجراي صحيح پروژه هاي تصويبي از حيث معماري ، محاسبات ، تاسيسات و.....

11- نظارت بركيفيت ومشخصات فني مصالح كاربردي در ساخت .

12- رسيدگي به صورت وضعيت ها و تعديل پروژه ها .

13- شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي طرحها و پروژه ها .

14- همكاري در تهيه گزارش هاي مربوط به پيشرفت عمليات اجرائي طرحها و پروژه ها .

15- تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان.

 

3-3- اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فن آوري هاي نوين ساخت

1- همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات هيأت مديره اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و ساير تشكلهاي حرفه‌اي موضوع قانون وشركت در مجمع عمومي آنها.

2- بررسي عملكرد اداره كل نظام مهندسي ساختمان و کانون کاردانهای فني استان و گزارش هيأت عمومي اداره كل نظام مهندسی استان جهت ارائه به مراجع ذيربط .

3- بررسي مدارك ، تأييد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسي ، كارداني و تجربي در سطح استان و كنترل موردي پروانه هاي صادره مذكور .

4- جمع آوري ، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذي ربط .

5- هماهنگی با هيأت نظارت بر صنوف كارهاي ساختماني استان و همكاري با اداره كل فني و حرفه اي استان در مورد صدور كارت مهارت فني كارگران ماهر و نيمه ماهر .

6- همكاري در برگزاري مسابقات حرفه اي و آزمون هاي تخصصي مهندسين ، كاردانهاي فني، آموزش تكميلي و معماران تجربي استان .

7- نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان ، خدمات مهندسي ، استفاده از كنترل كيفي ، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح استان .

8- ترويج و بهينه سازي روشهاي مربوط به صنعتي شدن امر ساختمان سازي .

9- برنامه ريزي به منظور توسعه استفاده از فن آوري هاي نوين ساخت در ساختمان سازي .

10- همكاري در برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي ، بازآموزي و آموزشهاي تكميلي براي مهندسين ، كاردانهاي فني و معماران تجربي استان .

11- نظارت بر عملكرد سازمانهاي مهندسي،كانون كاردانهاي فني ساختمان استان  و تشكلهاي حرفه‌اي و شركتهاي شاغل در بخش ساختمان و ارائه كمك هاي فني و راهنمايي به مؤسساتي که در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي ساختمانی و ابنيه فعاليت دارند.

12- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان و نظارت عاليه بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌ومعماري و عنداللزوم ارائه پيشنهادات درخصوص تغيير مقررات مذكور متناسب با شرايط ويژه استان.

13- كنترل نمونه اي و موردي ساخت و سازها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌ومعماري و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي .

14- پيگيري و نظارت برصدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان .

15- اهتمام در جهت مورد استفاده قراردادن فهرستهاي بازبيني ضوابط و روشهاي كنترل ساختمان و تهيه و ارائه گزارشهاي فني لازم بطور مستمر به مدير كل استان.

16- اخذ گزارشهاي موردي و دوره اي از شهرداريهاي استان و ساير مراجع ذيربط و مراقبت بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادي وزارتخانه جهت انجام بررسيها و اقدامات بعدي.

17- بررسي شكايات واصله از اشخاص و مؤسسات درخصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌و‌معماري وانجام بازديدهاي محلي لازم ، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه .

18- جمع آوري ،بررسي‌وانعكاس آمارواطلاعات دوره‌اي وسالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان وضوابط شهرسازي‌ومعماري در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط .

19- تهيه گزارش‌هاي سالانه كنترل ساختمان در محدوده عملياتي اداره كل استان با همكاري اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع .

20- توزيع جزوات راهنما، مقاله ها و پيامدهاي ترويجي در زمينه ساختمان در سطح استان.

21- همكاري در برگزاري گردهمايي ها و سمينارهايي كه از طرف ستاد وزارتخانه برنامه ريزي و ابلاغ مي‌شود.

 

4-3- اداره بررسي طرحهاي مسكن

1- ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .

2- بهره برداری از بانكهاي اطلاعاتي ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان .

3- راهنمائي و همكاري با توليد كنندگان فن آوري هاي نوين ساختماني جهت اخذ تائيديه فني و استفاده از ساير تسهيلات مقرر در فصل ششم از آئين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن .

4- بررسي وارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .

5- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومی استان .

6- بررسي و تائيد فرم يك موافقتنامه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي استان .

7- نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.

تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان.
آخرین اخبــار سایت های مرتبط
حضور مسافران نوروزی و گردشگران در آبگرم معدنی فردوس
شترسواری یکی از سرگرمی های سالم گردشگران نوروزی در بیرجند
بازدید مسافران نوروزی از آثار تاریخی شوش
استقبال مردم پاوه از بانوی فوتبالیست ملی پوش کشورمان
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور
رئیس جمهوری: گردشگری حلال در ایران می‌تواند به ‏یک برند جهانی تبدیل شود
نظامی آمریکایی شمار عناصر داعش در موصل را کمتر از هزار نفر برآورد کرد
ترامپ محافظه کاران آمریکایی را به مبارزه تهدید کرد
بازدید معاون پارلمانی رییس جمهوری از شهرستان جوانرود
واژگونی خودرو در گچساران منجر به کشته شدن یک نفر شد
نرخ رسمی ارزهای عمده / دلار ۳۲۴۲ تومان
قیمت طلای زرد کاهش و طلای سیاه افزایش یافت
کاهش 14 درصدی ارزش سهام «هالک بانک» بعد از بازداشت معاونش به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران
توضیحات در مورد تکلیف افزایش محتوای بومی در اقتصاد مقاومتی
بحران آب در ایران/ افزایش قیمت مواد غذایی جهان به واسطه کمبود آب
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 733750

این ماه: 8644

این هفته: 5469

دیروز: 835

امروز: 1133
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای روابط عمومی اداره کل راه و شهــــرسازی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : www.karamoozian.ir