عناوین اصلـــی
اوقات شــرعی
مديريت ساخت و توسعه راهها - شرح وظايف
بازدبد: 1320

مديريت ساخت و توسعه راهها

1- برنامه ريزي ، تهيه خط مشي ، ساختمان و توسعه راه هاي اصلي ، فرعي منطقه اي و روستائي
با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان با توجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي .

2- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .

3- مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .

4- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .

5- نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .

6- ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بررعايت آنها در تنظيم
نقشه ها و مشخصات فني .

7- بررسي درخواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تأثير آن به منظور پرداخت .

8- كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .

9- ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت .

10-  تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان
مشاور ) و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت ، قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت
 تسويه حساب نهائي .

11-  تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .

12-  تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

13-  پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي  و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .

14-  پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .

15-  بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .

16-  مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف
و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي كشور .

17- بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .

18- بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .

19- بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

 

1-5- اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي

1-   نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و فرعي  با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني  ابلاغي .

2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .

3-   رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .

4- اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها .

6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .

7- رسيدگي و تأئيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .

8- اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .

9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا .

10-  تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي .

11-  مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط . 

12- انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي  قطعي و اجرايي  براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني .

13- تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم .

14-  انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .

15- نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زير سازي و روسازي جاده ها .

 

2-5-اداره نظارت بر ساخت راههاي روستائي

1- نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .

2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .

3- رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .

4- اظهارنظردرمورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها .

6- نظارت بركار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .

7- رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .

8- اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مافوق .

9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا.

 

3-5- اداره فني و امور مهندسان مشاور

1- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

2- جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم
در سطح كشور .

3- بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق .

4- تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها .

5- بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها .

6- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

 

4-5- اداره پيمان و رسيدگي

1- بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها .

2- انتخاب و دعوت پيمانكاران ذيصلاح و برگزاري تشريفات مناقصه .

3- انجام مراحل انعقاد قرارداد با پيمانكاران با رعايت موازين قانوني و دستورالعمل هاي ابلاغي .

4- رسيدگي و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت هاي موقت و قطعي و تأخير پيمانكاران طبق ضوابط .

5- رسيدگي به اختلاف و ادعاي پيمانكاران و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد
و با همكاري امور حقوقي .

6- كنترل صورت وضعيت ها و صورت مجالس و مطابقت آن با عمليات اجرائي طبق ضوابط .

 شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون .
آخرین اخبــار سایت های مرتبط
شترسواری یکی از سرگرمی های سالم گردشگران نوروزی در بیرجند
استقبال مردم پاوه از بانوی فوتبالیست ملی پوش کشورمان
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور
رئیس جمهوری: گردشگری حلال در ایران می‌تواند به ‏یک برند جهانی تبدیل شود
نظامی آمریکایی شمار عناصر داعش در موصل را کمتر از هزار نفر برآورد کرد
ترامپ محافظه کاران آمریکایی را به مبارزه تهدید کرد
بازدید معاون پارلمانی رییس جمهوری از شهرستان جوانرود
واژگونی خودرو در گچساران منجر به کشته شدن یک نفر شد
فعالیت های حوزه فرهنگ و هنر با اشتغال منجر به خلق ثروت همراه می شود
بخش سرسبز و دیدنی عقیلی شهرستان گتوند
نرخ رسمی ارزهای عمده / دلار ۳۲۴۲ تومان
قیمت طلای زرد کاهش و طلای سیاه افزایش یافت
کاهش 14 درصدی ارزش سهام «هالک بانک» بعد از بازداشت معاونش به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران
توضیحات در مورد تکلیف افزایش محتوای بومی در اقتصاد مقاومتی
بحران آب در ایران/ افزایش قیمت مواد غذایی جهان به واسطه کمبود آب
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 733703

این ماه: 8597

این هفته: 5422

دیروز: 835

امروز: 1086
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای روابط عمومی اداره کل راه و شهــــرسازی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : www.karamoozian.ir