عناوین اصلـــی
اوقات شــرعی
مديريت املاك و حقوقي - شرح وظايف
بازدبد: 1430

مديريت املاك و حقوقي

1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .

2- راهبري امر ارزيابي‌وبرآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي‌شود بر اساس قانون وآئين نامه اجرائي مربوطه .

3- كنترل امرجمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان.

4- نظارت برايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.

5- برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان .

6- نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.

7- نظارت بر امر شناسائي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين .

8- شركت در كميته‌ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان .

9- تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير ومدير كل استان.

10- راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12قانون زمين شهري.

11- راهبري امرارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها .

 

1-7- اداره املاك و بانك زمين

1- انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي .

2- انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور .

3- انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك .

4- انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط .

5- تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز و پاسخ به سؤالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر .

6- اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت در آمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان.

7- بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط.

8- پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه .

9- پي گيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.

10- پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 وابلاغ نظريه كميسيون ديربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت .

11- اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان.

12- افراز ،تجميع، تفكيك وانجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي.

13- تشخيص وتعيين قيمت وپيگيري تامين اعتبار وپرداخت بهاي املاك مورد خريداري.

14- تعامل وهمكاري ومكاتبه با سازمانهاي بازرسي ونظارتي در بخش مربوط به املاك.

15- طبقه بندي وبايگاني اسناد ومدارك املاك دولتي ومستندات مربوطه.

16- پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ،ثبت اسناد واملاك ،شهرداري ها ،دفاتر اسناد رسمي و ...

17- تجميع وتفكيك اراضي تملكي وتمليكي اداره كل وخريد توافقي .

18- انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات وبروز رساني سيستم اطلاعات.

19- تشخيص نوعيت زمين با طرخ موضوع در كميسيون ماده 12.

20- تهيه وايجاد بانك اطلاعات زمين استان.

21- تهيه آلبومهاي موقعيت املاك واراضي ملكي دولت.

 

2-7- اداره شناسايي و حفاظت از اراضي

1- شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .

2- شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل .

3- استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .

4- استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .

5- انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .

6- استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .

7- انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت.

8- انتخاب مؤسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد .

9- تامين اعتبار نگهداري از اراضي.

10- نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي .

11- بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .

12- همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .

13- پيگيري وانجام ساير امور مربوط به حفاظت ونگهداري از اراضي.

 

3-7- اداره حقوقي ،‌ ارزيابي خسارات و واگذاري

1- طرح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .

2- تنظيم برنامه‌كار وكلا دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهار نامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف مدير كل استان در موارد ضروري و پاسخگوئي به آنها .

3- بررسي و اظهارنظر و پاسخگوئي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از سايرواحدهاي اداره كل و استان .

4- بررسي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي‌كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تائيد مسئولان ذيربط .

5- اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانت نامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستورآزاد كردن ضمانت نامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .

6- پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور وتنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور .

7- پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان وشهرهاي مربوطه .

8- رسيدگي و اظهار نظرنسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي وقضايي در وصول مطالبات ريالي وايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل .

9- انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از:

- تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري

- تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده .

- امور مربوط به ارزيابي وقيمت گذاري اراضي ،تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري‌هاي قبلي وپاسخگويي به استعلامات مرتبط با آن .

- پاسخگويي به اشخاص حقيقي وحقوقي مرتبط با واگذاري اراضي .

- بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حدنصاب مقرر در قانون ومالكيني كه زمين آنان موات تشخيص شده است .

- پاسخگويي به كليه اشخاص حقيقي وحقوقي در ارتباط باواگذاري .

10- انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني.

11- انجام امور مربوط به فروش نقدي واقساطي اراضي وواحدهاي مسكوني .

12- انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين ومقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط.

13- در خواست ارجاع امركارشناسي تعيين قيمت اراضي وواحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

14- تهيه مشخصات كليه اراضي واگذاريا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين .

15- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه .

16- بازرسي موارد تصرفات غير قانوني در اراضي در اختيار اداره كل وانجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف .

17- پيگيري خلع يد ورفع تصرف از اراضي واملاك مورد تصرف غير قانوني وغير مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي

18- اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني ، ثبتي و اداري و وصول وجوه مربوط و واريز به حساب خزانه .

19- ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف  مي گردند .

20- بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده ، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي .

تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع  مسئولين ذيربط.
آخرین اخبــار سایت های مرتبط
لیگ قهرمانان آسیا/ پیروزی کاشیما ژاپن و توقف بریزبن استرالیا
شکایت بلک‌بری از نوکیا به علت نقض حق اختراع
بارش پراکنده در آخر هفته خراسان رضوی
خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان بی نظیر است
آلبوم تصویری خداوندان اسرار رونمایی شد
اظهار نگرانی مدیرکل تحقیقات ستادمبارزه با موادمخدر از شیب تند اعتیاد بین بانوان
شهر شب و شهردار غیرسیاسی
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و ایجاد اشتغال از مهم ترین ویژگی های لایحه بودجه است
افزایش سرمایه‌گذاری خاورمیانه و شمال آفریقا‌ در حوزه نفت و گاز
بزرگ شدن دولت همراه با فساد است
برنامه های روز سه شنبه وزیر ارتباطات
فرصت سرمایه‌گذاری۲3تریلیون دلاری
کاهش قیمت سکه و دلار+‌ جدول
توصیه به دوستداران محیط زیست برای استفاده از محصولات دکوری در نوروز
اینترنت 100 مگابیتی ماهواره‌ای به نقاط دورافتاده جنوب شرق آسیا می‌رسد
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 698617

این ماه: 1795

این هفته: 2463

دیروز: 696

امروز: 341
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای روابط عمومی اداره کل راه و شهــــرسازی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : www.karamoozian.ir