عناوین اصلـــی
اوقات شــرعی
مديريت توسعه منابع - شرح وظايف
بازدبد: 1024

مديريت توسعه منابع

1- سرپرستي‌وهدايت‌كليه‌واحدهاي‌تحت‌نظارت‌به‌منظور حسن انجام وظائف محوله .

2- نظارت بر گردش كار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي  مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به مدير كل استان .

3- سرپرستي و نظارت برامر پيش بيني نيروي انساني موردنياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني .

4- نظارت بر فعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارشهاي لازم به مدير كل استان و حوزه ستادي وزارتخانه .

5- نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.

6- نظارت برامر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ، اطلاعاتي . . .

7- نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني ، مالي و . . . به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه.

8- نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.

9- نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي .

10- نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .

11-  نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط.

12- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.

13- كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان.

14- برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.

15- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه .

16- برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان .

17- شركت در كميسيونها ،كميته ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه هاي موضوعه .

 

 

 

1-8- اداره توسعه منابع انساني و تحول اداري

1- همكاري با حوزه ستادي در امربررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظائف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري .

2- ارائه پيشنهادات لازم در خصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غيرضرور.

3- انجام اقدامات لازم  نسبت به قوانين، آئين نامه‌ها، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه .

4- اجراي طرح جامع برنامه‌ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه .

5- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره‌وري،كارآيي، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد .

6- اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها .

7- كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .

8- پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روشهاي نوين.

9- اجرای طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور .

10- اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .

11- اجراي مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده‌است‌.

12- اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي و ...

13- اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت .

14- بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركزنوسازي و تحول اداري .

15- اجراي آزمونهاي تخصصي و استخدامي وارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه .

16- بررسي ، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمنديهاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب.

17- انجام كليه اموركارگزيني اداره كل با رعايت قوانين، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف واختيارات تفويض شده .

18- پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحدهاي مختلف و اقدام بمنظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب .

19- ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات وآمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني .

20- اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه .

21- اداره امور تلفنخانه اداره كل .

22- پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير بمنظور جلوگيري از وقوع حريق و ساير سوانح .

23- انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين ومقررات .

24- واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت بر حسن اجراي آنها از قبيل آبدارخانه، نظافت، تهويه ، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركتهاي طرف قرارداد .

25- نظارت بر امر نگهداري ساختمانها ، تاسيسات وتجهيزات اداره كل .

26- نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه اداره كل .

27- نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف .

28- نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم.

29- نظارت بر امور تحريرات و انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .

 

2-8- اداره امور مالي و ذيحسابي

1- اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل‌هاي مربوطه .

2- پرداخت هزينه هاي پرسنلي –عملياتي –تملك دارايي سرمايه‌اي در چارچوب اعتبار مصوب وطرحها پروژه‌ها.

3- پرداخت وجه‌هزينه‌ها وتنظيم اسناد و ليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري .

4- ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز .

5- درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها.

6- واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات وموافقت با نصب عامل وامين اموال ونظارت بر تكاليف آنها.

7- صدور در خواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه‌اي وتملك دارايي سرمايه‌اي.

8- كنترل ومراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول وواريز مانده نقدي .

9- افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز از طريق نمايندگي خزانه در استان.

10- رسيدگي به اسناد ومدارك هزينه ثبت ونگهداري حسابهاي درآمد وهزينه وتنظيم حساب ماهانه وارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر.

11- تامين اعتبار وپرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات.

12- انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه.

13- انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط.

14- نگهداري حساب هر يك از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهاي مربوطه .

15- نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن .

16- تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل ونظارت بر آن طبق قانون .

17- شركت در امور مربوط به مناقصه –مزايده وترك تشريفات مناقصه ومزايده با رعايت مقررات.

18- بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط وبرگزاري مناقصه طبق قوانين ومقررات – اجراي قرارهاي صادره ازسوي ديوان محاسبا ت كشور وساير محاكم قضائي.

19- اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي.

20- ساير امور محوله قانوني .

 

3-8- اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي

1- وصول درآمدها ،‌سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم .

2- تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل .

3- شناسائي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي ،‌ جانبي و منابع غير عملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور.

4- انجام امور مربوط به مزايده ها با رعايت قوانين ، مقررات و تشريفات معمول .

5- ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني .

6- تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زيان .
آخرین اخبــار سایت های مرتبط
وزیر دفاع دانمارک: برکناری اسد واقع بینانه نیست
فیون خواستار تشکیل 'ائتلاف دفاعی اروپا' شد
کارخانه تولید روکش درب های پی وی سی در اردبیل
دهه فجر فرصتی برای بیان دستاوردهای دولت و نظام باشد
لیگ برتر فوتبال؛ ذوب آهن اصفهان با یک گل فولاد خوزستان را شکست داد
خبرهای کوتاه از شهرستان استان کرمانشاه
آتش نشانی بجنورد خودروی نردبان دار ندارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گفت و گو دیپلماسی فعالی را پایه گذاری کرد
معاون قوه قضائیه: حفظ کرامت مردم در محیط دادگاه ها مورد تاکید است
برخورداری 97 درصد جمعیت شهری و 70 درصد روستایی از نعمت گاز
کارگروهی در دولت مسئول رفع فوری مشکلات اصناف پلاسکو شد/ آماده‌سازی ۳ ساختمان برای کسبه پلاسکو
مناطق آزاد در خلاهای قانونی به وزارت اقتصاد رسید/محدودسازی اراضی مناطق آزاد، راه کنترل قاچاق و فساد
دادگاه عالی انگلیس مجددا الزام رای پارلمان برای برگزیت را به رای می‌گذارد
ارائه وام بدون بهره به مسلمانان نروژی
تعرفه واردات برنج ۲۶ درصد شد
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 678330

این ماه: 2322

این هفته: 1841

دیروز: 694

امروز: 594
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای روابط عمومی اداره کل راه و شهــــرسازی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : www.karamoozian.ir