عناوین اصلـــی
اوقات شــرعی
ايين نامه تبصره يك ماده 17
بازدبد: 1308

تصویب آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379

تصویب ‌آیین‌نامه اجرایی
تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379

شماره : .36164ت25088‌ه‍

‌تاریخ : 1381.11.26
‌وزارت راه و ترابری - وزارت نیرو - وزارت پست، تلگراف و تلفن
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پیشنهاد شماره 5324.11 مورخ
1380.5.17 وزارت راه‌و ترابری و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی
راهها و راه آهن مصوب1379- آیین‌نامه اجرایی‌تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب
نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب
1379
‌ماده 1- دراین آیین‌نامه، واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می‌روند:
‌الف - حریم قانونی راه و راه‌آهن:
‌محدوده‌ای از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن است که توسط مراجع ذی صلاح و از
جمله کمیسیون موضوع‌ماده (3) تصویبنامه شماره 1672 مورخ 1346.2.4 هیأت وزیران
تعیین یا افزایش آنها براساس جدول و کروکی‌پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و
یا برسد.
ب - وجوه:
‌هزینه‌ای است که وزارت راه و ترابری برای صدور مجوز ایجاد هرگونه ساختمان،
دیوارکشی و تاسیسات به‌عمق یکصد متر از منتهی الیه حریم راه و راه آهن برآورد و به
صورت یکجا یا به طور اقساط دریافت می‌دارد.
ج - ترافیک سبک:
‌ترافیک با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز د - ترافیک متوسط:
‌ترافیک با تردد از دو هزار تا پنج هزار وسیله نقلیه در روز ه - ترافیک سنگین:
‌ترافیک با تردد بیش از پنج هزار وسیله نقلیه در روز و - محدوده شهر:
‌محدوده قانونی شهرها است که توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین شده یا می‌شود.
‌ماده 2- صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات و نظایر آن به
عمق یکصد متر از‌انتهای حریم راهها و راه آهن‌های کشور با رعایت موارد زیر مجاز
است:
‌الف - صدور هرگونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه
یا راه‌آهن نظیر پل(‌بادهانه 10 متر و بالاتر) تونل، دیوار حائل، دیوار ضامن،
گالری بهمن گیر، پاسگاه‌های پلیس راه، پارکینگ،‌تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح و
نظایر آنها در فاصله 100 تا 250 متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از‌آنها
ممنوع است.
‌ایجاد تاسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز می‌باشد.
ب - صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین‌هایی که دارای کاربری کشاورزی هستند
(‌کلیه زمینهایی که به‌موجب قوانین و ضوابط جاری زمین کشاورزی یا باغ شناخته شده و
تبدیل آنها منع قانونی دارد) ممنوع است مگر‌اینکه مالک اراضی، مجوز لازم مبنی بر
بلامانع بودن تبدیل اراضی کشاورزی را از مراجع ذی ربط اخذ و ارایه نماید.
‌ایجاد مستحدثاتی مثل خانه باغی، تلمبه خانه، حفر چاه و نظایر آن فقط در چارچوب و
حدود مجاز همان‌مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری بلامانع است.
‌تبصره - ‌محصور کردن اراضی کشاورزی و باغ‌ات به ارتفاع حداکثر یک متر با مجوز و
طبق مشخصاتی که‌وزارت راه و ترابری تعیین می‌کند بعد از نوار با کاربری تاسیسات
زیربنایی بلامانع است.
ج - اراضی واقع در نوار به عرض (30) متر برای راهها و راه آهن های کشور، از ابتدای
محدوده یکصد متری،‌ بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راه آهن، فقط دارای کاربری
تاسیسات زیربنایی خواهند بود.
‌مستحدثات مجاز در این محدوده (‌نوار با کاربری تاسیسات زیربنایی) عبارتند از:
1 - شبکه های تاسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، گاز، نفت، مخابرات و
امثال آن.
2 - افزایش حریم راه ها و ایجاد تاسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ با رعایت حقوق
مکتسبه تاسیسات زیر‌بنایی ایجادشده.
‌تبصره 1- در مواردی که عرض نوار یاد شده برای تاسیسات زیربنایی براساس معیارهای
فنی و مهندسی کافی‌نباشد، با هماهنگی وزارت راه و ترابری استفاده بیش از نوار یاد
شده بلامانع است.
‌تبصره 2- ‌برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تاسیسات
زیربنایی، هرگونه تصرف و‌استفاده از اراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط به
رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و‌تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی‌دولت مصوب 1358.11.7 شورای‌انقلاب است.
‌د- برای ایجاد مستحدثاتی نظیر شهرکهای صنعتی و مسکونی، مجتمع های خدماتی و رفاهی
در خارج از‌محدوده قانونی شهرها مرجع صدور مجوز با رعایت مفاد این آیین‌نامه، مجوز
صادر می‌نماید.
‌تبصره 1- ‌واحدهای خدماتی و رفاهی از قبیل جایگاه فروش مواد روغنی و سوختی،
تعمیرگاه وسایط نقلیه،‌ هرگونه فروشگاه، هتل و متل و نظایر آنها در قالب مجتمع های
خدماتی و رفاهی و در مکانهایی که وزارت راه و‌ترابری در چارچوب قانون اجازه
واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی‌بار و‌مسافر و
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی - مصوب 1377- تعیین نموده یا می‌نماید، مستقر و
احداث‌می‌شوند.
‌تبصره 2- ایجاد هرگونه مستحدثات درمحدوده یکصدمتری بعد از حریم راهها درموارد
زیرممنوع است:
1- در سمت دیگر راههایی که روستاها در یک سمت آنها قرار گرفته اند.
2- در ضلع خارجی کمربندیها و کنارگذرها.
3- در نقاطی که محدودیت دید وجود دارد یا ایجاد مستحدثات جدید باعث کاهش زاویه و
محدود دید گردد.
4- بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم.
ه - در تهیه طرح جامع، تفصیلی و هادی شهرها یا بازنگری طرحهای موجود، رعایت مفاد
این آیین‌نامه‌الزامی‌بوده و هرگونه تغییر در آن تغییر اساسی محسوب می‌شود.
‌و- احداث مستحدثات در محدوده یکصد متر بعد از حریم راهها و راه آهن‌های کشور در
محدوده روستاهای‌دارای طرح هادی مصوب، با رعایت مفاد این آیین‌نامه و اصلاح طرحهای
هادی، مجاز می‌باشد.
‌تبصره 1- در روستاهای فاقد طرح هادی، صدور مجوز در چارچوب این آیین‌نامه مجاز
است.
‌تبصره 2- در تهیه و بازنگری طرحهای هادی مصوب یا طرحهای جدید، رعایت مفاد این
آیین‌نامه‌الزامی‌است.
‌ز- به منظور تامین حداکثر ایمنی برای راهها و راه آهن های کشور لازم است، در صدور
مجوز به نحوی عمل‌شود که بعد از نوار با کاربری تاسیسات زیربنایی با توجه به
موقعیت محل و زمین، به ترتیب محوطه یا فضای سبز،‌ پارکینگ و سپس بنا و اعیانی قرار
گیرند.
ح - نصب نورافکن یا پروژکتور و هرگونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیر آن به هر
کیفیت درمحدوده موضوع این‌آیین‌نامه، برابر ضوابطی است که وزارت راه و ترابری
تعیین و اعلام می‌نماید.
‌ماده 3- کلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن
مصوب 1379 در خارج‌از حریم و در محدوده یکصد متر بعد از حریم راهها و راه آهن های
کشور با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در حال‌احداث می‌باشند در موارد زیر ملزم به
تطبیق وضعیت خود هستند:
‌الف - ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربری تاسیسات زیربنایی (‌در مواردی که
هنوز کار اجرایی شروع‌نشده است).
ب - تجدید نظر در جانمایی اعیانی برای تامین بیشترین فاصله اعیانی از نوار با
کاربری تاسیسات زیربنایی (‌ در‌مواردی که هنوز کار اجرایی شروع نشده است).
ج - تامین دسترسی مناسب.
‌تبصره - مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی ربط که هنوز کاراجرایی آنها شروع نشده
است حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه معتبر بوده و پس از انقضای
مهلت مذکور، دارندگان مجوز مکلف به اخذ مجوز از‌وزارت راه و ترابری هستند.
‌در غیر این صورت وزارت مذکور موظف است از هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگیری
نماید.
‌ماده 4- به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد این
آیین‌نامه نسبت به وصول‌وجوهی به شرح زیر از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام
نماید.
‌وجوه اخذ شده به حساب خزانه واریز و صددرصد آن به منظور ایمن سازی راهها به مصرف
می‌رسد.
‌الف - مبلغ پایه به ازای هر متر طول دیوارحداکثر به ارتفاع یک متر یا حصار یا
نظایر آن 750 ریال ب - مبلغ پایه‌به ازای هر مترمربع عرصه به استثنای اراضی
کشاورزی 1000 ریال ج - مبلغ پایه به ازای هر مترمربع اعیان به‌استثنای تاسیسات
کشاورزی نظیر خانه باغی و تلمبه خانه3000 ریال تبصره 1- مبالغ پایه پس از اعمال
ضرایب‌حسب مورد طبق جدول زیر محاسبه و عمل می‌شود:
‌موقعیت اقتصادی ترافیک نوع راه یا راه آهن به فاصله 5 کیلومتری سایر شهرها به
فاصله 10 کیلومتری مراکز‌استانها سنگین متوسط سبک آزادراه اصلی و بزرگراه فرعی و
راه آهن 1.5 2 2 1.5 1 2 1.5 1 تبصره 2- احداث‌کنندگان دیوار به ارتفاع یک متر یا
حصار به وسیله فنس، سیم خاردار یا چپر برای محصور کردن اراضی کشاورزی از‌پرداخت
وجه بند (‌الف) (750 ریال به ازای هر متر طول) معاف هستند.
‌تبصره 3- ‌مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال براساس آخرین تغییر شاخص
عمومی‌قیمت‌ها که توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل
می‌گردد.
‌تبصره 4- ‌نظر به اهمیت تامین راه دسترسی در ایمنی راهها، وزارت راه و ترابری
می‌تواند در هنگام صدور‌مجوز نسبت به اخذ تضمین حسن انجام کار، معادل هزینه احداث
راه دسترسی به تشخیص وزارت یاد شده از‌متقاضی اقدام نماید.
‌تضمین مذکور پس از اتمام عملیات اجرایی و تامین راه دسترسی مسترد می‌شود.
‌وزارت راه و ترابری می‌تواند چنانچه متقاضی نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید از
محل تضمین مذکور نسبت به‌رفع نواقص احتمالی اقدام نماید.
‌تبصره 5- ‌پس از ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعملهای قبلی مبنی بر اخذ هرگونه وجه
به ازای صدور مجوز‌احداث ساختمان، دیوارکشی و تاسیسات در فاصله یکصد متر از منتهی
الیه حریم راهها و راه آهن های کشور،‌توسط وزارت راه و ترابری لغو می‌گردد.
‌ماده 5- ‌وزارت راه و ترابری موظف است در جهت ارتقای کیفیت فضای اطراف راهها از
طریق مطالعه،‌مسایلی نظیر مالکیت اراضی موجود در طرح، وضعیت موجود کاربریها و
مستحدثات، مسایل زیست محیطی،‌میراث فرهنگی، ایجاد منظر مناسب، ویژگیهای توپوگرافی،
اجتماعی و اقتصادی ظرفیتهای هر ناحیه، تعیین‌کاربری مناسب، ضمن برنامه‌ریزی و
ارایه ضوابط لازم نسبت به تهیه «‌طرح هدایت و ساماندهی فضایی برای هر یک‌از راههای
کشور» اقدام نماید.
‌ماده 6- راههای روستایی از شمول این آیین‌نامه مستثنا می‌باشند.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

آخرین اخبــار سایت های مرتبط
شترسواری یکی از سرگرمی های سالم گردشگران نوروزی در بیرجند
استقبال مردم پاوه از بانوی فوتبالیست ملی پوش کشورمان
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور
رئیس جمهوری: گردشگری حلال در ایران می‌تواند به ‏یک برند جهانی تبدیل شود
نظامی آمریکایی شمار عناصر داعش در موصل را کمتر از هزار نفر برآورد کرد
ترامپ محافظه کاران آمریکایی را به مبارزه تهدید کرد
بازدید معاون پارلمانی رییس جمهوری از شهرستان جوانرود
واژگونی خودرو در گچساران منجر به کشته شدن یک نفر شد
فعالیت های حوزه فرهنگ و هنر با اشتغال منجر به خلق ثروت همراه می شود
بخش سرسبز و دیدنی عقیلی شهرستان گتوند
نرخ رسمی ارزهای عمده / دلار ۳۲۴۲ تومان
قیمت طلای زرد کاهش و طلای سیاه افزایش یافت
کاهش 14 درصدی ارزش سهام «هالک بانک» بعد از بازداشت معاونش به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران
توضیحات در مورد تکلیف افزایش محتوای بومی در اقتصاد مقاومتی
بحران آب در ایران/ افزایش قیمت مواد غذایی جهان به واسطه کمبود آب
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 733689

این ماه: 8583

این هفته: 5408

دیروز: 835

امروز: 1072
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای روابط عمومی اداره کل راه و شهــــرسازی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : www.karamoozian.ir