عناوین اصلـــی
اوقات شــرعی
قانون ايمني راهها و راه آهن
بازدبد: 1556لایحه قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 11/2/1379

ماده1- متون زير به عنوان تبصره هاي 3 و 4 و 5 به ماده (6)قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349افزوده مي شود :

تبصره 3- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها ،خارج از نوبت به موضوع رسيدگي وراي مقتضي صادر خواهدنمود .

تبصره 4- ماموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه آهن و مامورين نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند . مامور يا مسوول ياد شده درصورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهدشد .

تبصره 5- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر از بالا دست و يك كيلومتر از پائين دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد .

ماده2- متن زير به عنوان ماده(7) به قانون يادشده اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب به 8 تا16 اصلاح مي گردد :

ماده7- ريختن زباله ، نخاله ،مصالح ساختماني ،روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيء ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين  هرگونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه ميشود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع است .

تبصره مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد. در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد .

تبصره 2- ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب ، درختكاري و عبوردادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري محل است .در موارد اضطراري به منظور ترميم تاسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابري و همچنين كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود .

تبصره 3-وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تاسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي ولوله هاي آب ، گاز ،فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هرگونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد ،اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند .

ماده3- متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده 12قانون يادشده افزوده مي شود و تبصره ذيل آن به تبصره 1تغيير مي يابد :

تبصره 2-حسب درخواست شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ،مرجع قضايي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت ماموران نيروي انتظامي با شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غيرمجاز صادر مي كند .

ماده4-ماده(14)قانون ياد شده به صورت زير اصلاح مي شود :

ماده14-وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه آهن، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند . وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تامين روشنايي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابري و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند .

ماده5- متن زير و تبصره هاي آن به عنوان ماده17 به قانون ياد شده افزوده مي شود :

ماده 17-ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي و تاسيسات به شعاع صد متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنارگذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مي نمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي باشد .

وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره1 ماده6 قانون ايمني راهها و راه آهن اقدام كند

با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده 15 لغو مي گردد .

تبصره 1- وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت و طبق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهي را بر اساس آيين نامه اي كه به تاييد هيات وزيران مي رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صد در صد آن را به منظور ايمن سازي راهها مصرف برساند .

تبصره2- نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن تا شعاع صد متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال مي شود .

به وزارت ياد شده اجازه داده مي شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره(1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد . بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند .

تبصره3- ايجاد تاسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسايل فني و ايمني مربوط به هريك ،تابع آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هئيت وزيران خواهدرسيد .

ماده6 - متن زير به عنوان ماده(18) به قانون ايمني راهها و راه آهن افزوده مي شود :

ماده 18- وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده دار وظايف مربوط به برنامه ريزي ، احداث ، نگهداري و مرمت راههاي روستايي بوده و با متجاوزين به حريم راههاي روستايي برابر ماده(6) همين قانون و تبصره هاي ذيل آن اقدام خواهند نمود .

ماده7- متن زير به عنوان ماده(19) به قانون يادشده اضافه مي شود :

ماده19- وزارتخانه هاي راه و ترابري و جهاد سازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هريك از راههاي مربوط مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجرا نمايند .

تبصره – وزارتخانه هاي مذكور مكلفند براي عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط به علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه بر اثر كوتاهي در بكاربردن علائم يادشده خسارتي به اشخاص (حقيقي يا حقوقي )وارد شود هريك از وزارتخانه هاي ياد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ،خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه ماموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهند نمود .

ضمنا در كليه موارد مربوط به قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349و اصلاحات بعدي آن عبارات ذيل جايگزين مي گردد :

· به جاي كلمه (شاهراه) عبارت (آزاد راه) جايگزين مي شود .

· به جاي عبارت (وزارت راه ) عبارت (وزارت راه و ترابري) جايگزين مي گردد .

· به جاي عبارت (معاونين راهداري و حمل و نقل جاده اي ) عبارت ( معاونين راهداري و حمل و نقل جاده اي و پايانه ها ) جايگزين مي شود .

· به جاي عبارت (كميسيون هاي راه و دارايي مجلسين) عبارت ( كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و كميسيون امور اقتصاد و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي) جايگزين مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/2/1379به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .رئيس مجلس شوراي اسلامي –علي اكبر ناطق نور


آخرین اخبــار سایت های مرتبط
لیگ قهرمانان آسیا/ پیروزی کاشیما ژاپن و توقف بریزبن استرالیا
شکایت بلک‌بری از نوکیا به علت نقض حق اختراع
بارش پراکنده در آخر هفته خراسان رضوی
خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان بی نظیر است
آلبوم تصویری خداوندان اسرار رونمایی شد
اظهار نگرانی مدیرکل تحقیقات ستادمبارزه با موادمخدر از شیب تند اعتیاد بین بانوان
شهر شب و شهردار غیرسیاسی
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و ایجاد اشتغال از مهم ترین ویژگی های لایحه بودجه است
افزایش سرمایه‌گذاری خاورمیانه و شمال آفریقا‌ در حوزه نفت و گاز
بزرگ شدن دولت همراه با فساد است
برنامه های روز سه شنبه وزیر ارتباطات
فرصت سرمایه‌گذاری۲3تریلیون دلاری
کاهش قیمت سکه و دلار+‌ جدول
توصیه به دوستداران محیط زیست برای استفاده از محصولات دکوری در نوروز
اینترنت 100 مگابیتی ماهواره‌ای به نقاط دورافتاده جنوب شرق آسیا می‌رسد
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 698650

این ماه: 1828

این هفته: 2496

دیروز: 696

امروز: 374
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای روابط عمومی اداره کل راه و شهــــرسازی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : www.karamoozian.ir